Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja QR-CERT dla osób logujących się w roli Audytora VSPACE, umożliwia m.in.:

  • Przeglądanie: kont użytkowników systemowych, wydanych tokenów oraz wydanych kart CHIP.
  • Eksportowanie rejestrów bezpieczeństwa, rejestrów aktywności oraz rejestrów aktywności sieciowej do plików.
  • Przeglądanie konfiguracji: grup, kanałów publikacji, profilów certyfikatów, urzędów CA, polityk certyfikacji, profilów tokenów,
  • Przeglądanie komunikatów systemowych
  • Wyświetlanie i eksport: certyfikatów urzędów (CA), urzędów archiwizacji kluczy (KA) oraz certyfikatów subskrybentów i list CRL

Informacja

Przed przystąpieniem do logowania na konto Audytora VSPACE, należy odpowiednio skonfigurować opcje aplikacji QR-CERT Operator. Do zalogowania się w roli Audytora VSPACE, można wykorzystać plik PKCS#12 (VSPACE_Auditor.pfx) udostępniany wraz z QR-CERT Appliance. Domyślne hasło do pliku to: 1111.

Uwaga

Rola Audytor VSPACE posiada jedynie uprawnienia do przeglądania ustawień poszczególnych obiektów przestrzeni wirtualnych PKI (VSPACE).

Wyświetlenie konfiguracji kont użytkowników systemowych

Aby uzyskać informację o konfiguracji kont użytkowników systemowych (Administrator VSPACE, Audytor VSPACE, Operator VSPACE) w przestrzeni wirtualnej PKI należy na zakładce Audyt kliknąć przycisk Konta w grupie Administracja, a następnie w oknie zawartości kliknąć wpis konta – informacje dotyczące konta zostaną wyświetlone w oknie podglądu.

W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych atrybutów konta, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Pokaż konto.

Eksport informacji zawartych w plikach rejestrów zdarzeń

Aby wykonać eksport dzienników zdarzeń, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Eksportuj umieszczony grupie Logi. Wówczas w oknie zawartości można wybrać z listy następujące rejestry:

  • Rejestr bezpieczeństwa
  • Rejestr aktywności
  • Rejestr aktywności sieciowej

Po wybraniu typu rejestru pojawia się lista plików które można wyeksportować do pliku, wyeksportować do aplikacji przeglądania logów (QR-CERT Log Viewer) bądź usunąć.

Rysunek: Okno eksportu danych

 

Po naciśnięciu przycisku Eksportuj do pliku pojawia się okno wyboru miejsca zapisu pliku rejestru.

Po wskazaniu miejsca zapisu należy zatwierdzić operację przyciskiem OK.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Wyświetlenie konfiguracji grup

Aby uzyskać informację o konfiguracji grup w przestrzeni wirtualnej, należy z zakładki Audyt kliknąć przycisk Grupy umieszczony w grupie Przegląd, a następnie w oknie zawartości kliknąć wpis grupy – informacje dotyczące grupy zostaną wyświetlone w oknie podglądu.

W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych atrybutów grupy należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Pokaż grupę.

Wyświetlenie konfiguracji kanałów publikacji

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie kanałach publikacji, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Kanały publikacji umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych kanałach publikacji można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie informacji o publikacjach list CRL i certyfikatów

Aby uzyskać informację o statusach publikacji obiektów do repozytoriów zewnętrznych, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Komunikaty umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o stanie publikacji poszczególnych obiektów można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie ustawień profilów certyfikatów

Aby uzyskać informację o konfiguracji profili certyfikatów w przestrzeni wirtualnej PKI, należy z zakładki Audyt kliknąć przycisk Profile umieszczony w grupie Przegląd, a następnie w oknie zawartości kliknąć prawym klawiszem myszy wpis konta i z menu podręcznego wybrać Pokaż profil.

Wyświetlenie informacji o urzędach certyfikacji (CA)

Aby uzyskać informację o konfiguracji urzędów certyfikacji w przestrzeni wirtualnej, należy z zakładki Audyt kliknąć przycisk Urzędy umieszczony w grupie Przegląd, a następnie w oknie zawartości kliknąć prawym klawiszem myszy wpis urzędu i z menu podręcznego wybrać Pokaż urząd CA.

Wyświetlenie konfiguracji polityk wydawania list CRL

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie politykach wydawania list CRL, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Polityki CRL umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych politykach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie konfiguracji polityk wydawania certyfikatów

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie politykach wydawania certyfikatów, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Polityki CERT umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych politykach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie konfiguracji profilów personalizacji tokenów

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie profilach personalizacji tokenów, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Profile tokenów umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych profilach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie informacji o wydanych certyfikatach urzędów KA

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie certyfikatach urzędów archiwizacji kluczy (KA), należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Certyfikaty KA umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych certyfikatach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie certyfikatu urzędu KA

Aby uzyskać informację o istniejącym certyfikacie urzędu archiwizacji kluczy (KA), należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu urzędu i z menu podręcznego wybrać Pokaż certyfikat KA.

Eksportowanie certyfikatu urzędu KA do pliku

Aby wyeksportować certyfikat urzędu archiwizacji kluczy (KA) do pliku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu urzędu i z menu podręcznego wybrać Eksportuj certyfikat KA.

W wyświetlonym oknie należy wybrać miejsca zapisu pliku i zatwierdzić operację klawiszem Zapisz.

Wyświetlenie informacji o zmianach statusu certyfikatu urzędu

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego certyfikatu urzędu archiwizacji kluczy, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący certyfikatu urzędu w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu…

Zostanie wyświetlone okno informacyjne o historii zmian statusu wybranego obiektu certyfikatu urzędu KA.

Wyświetlenie informacji o wydanych certyfikatach urzędów CA

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie certyfikatach urzędów archiwizacji kluczy (CA), należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Certyfikaty CA umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych certyfikatach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Wyświetlenie certyfikatu urzędu CA

Aby uzyskać informację o istniejącym certyfikacie urzędu CA, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu urzędu i z menu podręcznego wybrać Pokaż certyfikat CA.

Eksportowanie certyfikatu urzędu CA do pliku

Aby wyeksportować certyfikat urzędu CA do pliku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu urzędu i z menu podręcznego wybrać Eksportuj certyfikat CA.
W wyświetlonym oknie należy wybrać miejsca zapisu pliku i zatwierdzić operację klawiszem Zapisz.

Wyświetlenie informacji o zmianach statusu certyfikatu urzędu

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego certyfikatu urzędu CA należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący certyfikatu urzędu w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu…

Zostanie wyświetlone okno informacyjne o historii zmian statusu wybranego obiektu certyfikatu urzędu CA.

Wyświetlenie informacji o wydanych certyfikatach subskrybentów

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie wydanych certyfikatach subskrybentów, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Certyfikaty umieszczony w grupie Przegląd.

Wyświetlenie informacji o certyfikacie subskrybenta

Aby uzyskać informację o certyfikacie subskrybenta, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu i z menu podręcznego wybrać Pokaż certyfikat subskrybenta.

Eksportowanie certyfikatu subskrybenta do pliku

Aby wyeksportować certyfikat subskrybenta do pliku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie certyfikatu i z menu podręcznego wybrać Eksportuj certyfikat subskrybenta.
W wyświetlonym oknie należy wybrać miejsca zapisu pliku i zatwierdzić operację klawiszem Zapisz.

Wyświetlenie informacji o koncie subskrybenta

Aby uzyskać informację o zarejestrowanych w systemie kontach subskrybentów, należy z zakładki Audyt kliknąć przycisk Subskrybenci umieszczony w grupie Przegląd, a następnie w oknie zawartości należy wybrać Profil subskrybenta i kliknąć przycisk Wyszukaj. Podstawowe informacje o subskrybencie zostaną wyświetlone na liście w oknie zawartości.

W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych atrybutów dla konta subskrybenta, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Pokaż subskrybenta.

Wyświetlenie informacji o wydanych listach CRL

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie wygenerowanych listach CRL, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Listy CRL umieszczony w grupie Przegląd.

Wyświetlenie wygenerowanej listy CRL

Aby uzyskać informację o konkretnej liście CRL, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie listy i z menu podręcznego wybrać Pokaż listę CRL.

Eksportowanie listy CRL do pliku

Aby wyeksportować wydaną listę unieważnień certyfikatów do pliku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie listy i z menu podręcznego wybrać Eksportuj listę CRL.

W wyświetlonym oknie należy wybrać miejsca zapisu pliku i zatwierdzić operację klawiszem Zapisz.

Wyświetlenie informacji o spersonalizowanych tokenach

Aby uzyskać informację o spersonalizowanych w systemie tokenach, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Tokeny umieszczony w grupie Przegląd. Szczegółowe dane o poszczególnych tokenach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

 

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels