Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu utworzenia nowej grupy należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Nowa grupa…

Tworzenie nowej grupy

Po wybraniu opcji tworzenia nowej grupy aplikacja operatorska wyświetla okno wyboru parametrów.

Rysunek: Okno tworzenia nowej grupy

 

Parametry niezbędne do wypełnienia:

Nazwa – nazwa identyfikująca grupę w systemie QR-CERT

Wskazówka

Poprzez kliknięcie na ikonie  można uzyskać informację czy obiekt grupy o wybieranej nazwie istnieje w systemie QR-CERT. Pozwala to upewnić się, że dany obiekt jest możliwy do utworzenia.

Opcje:

Typ – określa typ ról użytkowników systemowych jakich będzie można przypisywać do tworzonej grupy:

  • Operatorzy VSPACE - tylko Operatorzy VSPACE będą mogli być dołączeni do tej grupy

Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlone zostanie potwierdzenie utworzenia grupy

Modyfikacja atrybutów grupy

Aby zmodyfikować grupę należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący grupy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Modyfikuj grupę….

Zakładka Uprawnienia pozwala na przypisywanie praw wykonywania różnych operacji w systemie QR-CERT.

W celu dodania pojedynczego uprawnienia, należy z pola wyboru wybrać konkretne uprawnienie i wcisnąć przycisk Dodaj. Uprawnienie pojawi się na liście uprawnień przypisanych do konta. Istnieje możliwość dodania wszystkich uprawnień po przez wciśnięcie przycisku Dodaj wszystkie.

Aby usunąć uprawnienie, należy zaznaczyć konkretne uprawnienie i wcisnąć przycisk Usuń. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich uprawnień po przez wciśnięcie przycisku Usuń wszystkie.

Rysunek: Okno zakładki Uprawnienia

 

Zakładka Profile subskrybentów umożliwia określenie, które profile subskrybentów będą dostępne dla członków danej grupy.

W celu dodania pojedynczego profilu, należy z listy Dostępne profile subskrybentów zaznaczyć profil i wcisnąć przycisk Dodaj. Profil pojawi się na liście Przyznane profile subskrybentów do konta. Istnieje możliwość dodania wszystkich profili po przez wciśnięcie przycisku Dodaj wszystkie.

Aby usunąć przypisany profil, należy zaznaczyć konkretny profil i wcisnąć przycisk Usuń. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich przypisanych profili po przez wciśnięcie przycisku Usuń wszystkie.

Rysunek: Okno zakładki Profile subskrybentów

 

Zakładka Polityki wydawania certyfikatów umożliwia określenie, które polityki będą dostępne dla członków danej grupy.

Uwaga

W polu Dostępne polityki widoczne są tylko polityki skojarzone z wybranymi wcześniej Profilami subskrybentów.

Rysunek: Okno zakładki Polityki wydawania certyfikatów

 

Zakładka Profile personalizacji tokenów umożliwia określenie, które profile personalizacji tokenów będą dostępne dla członków danej grupy.

W celu dodania pojedynczego profilu, należy z listy Dostępne profile zaznaczyć profil i wcisnąć przycisk Dodaj. Profil pojawi się na liście Przyznane profile do konta. Istnieje możliwość dodania wszystkich profili po przez wciśnięcie przycisku Dodaj wszystkie.

Aby usunąć przypisany profil, należy zaznaczyć konkretny profil i wcisnąć przycisk Usuń. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich przypisanych profili po przez wciśnięcie przycisku Usuń wszystkie.

Rysunek: Okno zakładki Profile personalizacji tokenów.

Usuwanie grupy

Aby usunąć grupę należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący grupy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Usuń grupę.

Usunięcie grupy wymaga wpisania kodu potwierdzenia, aby możliwe było wykonanie operacji. Po poprawnym przepisaniu kodu oraz kliknięciu przycisku OK, grupa zostanie usunięta.

Rysunek: Okno umożliwiające przepisanie kodu potwierdzającego usunięcie grupy.

Zmiana statusu grupy na aktywne

Aby zmienić status grupy na wartość Aktywna należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący grupy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Aktywuj grupę.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Zmiana statusu grupy na nieaktywne

Aby zmienić status grupy na nieaktywne, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący grupy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Zablokuj grupę.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Uzyskiwanie informacji o historii zmiany statusów grupy

Aby uzyskać informację o historii zmian statusu grupy należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący grupy w oknie zawartości dla wyboru obiektów Grupy i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu.

Aplikacja wyświetli okno informacyjne z historią zmian statusu grupy.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels