Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodawanie karty do magazynu kart

W celu dodania tokenu do magazynu, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Magazyn kart umieszczony w grupie Zarządzanie tokenami, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Dodaj do magazynu….

Aplikacja wyświetla okno z parametrami do uzupełnienia.

Rysunek: Okno importu kart do magazynu

 

Parametry:

Nazwa pliki importu – ścieżka do sformalizowanego pliku tekstowego zawierającego dane do importu w formacie zdefiniowanym w polu Format importowanego pliku

Format importowanego rekordu – pole opisujące format rekordu (pojedynczej linii) pliku importu

Identyfikator – opisowy identyfikator importu w magazynie

Producent kart – unikalna nazwa producenta tokenów

Model kart – opis modelu tokenu

Dodatkowy opis – pole umożliwiające podanie dodatkowych informacji przydatnych od identyfikacji tokenu

 

Sekcja Typ operacji magazynowej / status importowanych danych:

 • Importuj dane o kartach i automatycznie ewidencjonuj karty jako przyjęte na magazyn – dane o tokenach zostaną zaimportowane do magazynu i za ewidencjonowane ze statusem „Przyjęty"
 • Importuj dane o kartach bez przyjmowania na magazyn – dane o tokenach zostaną zaimportowane do magazynu i zapisane ze statusem „Zaimportowany"


Sekcja Tworzenie nowych pozycji magazynowych:

 • Zezwalaj przy imporcie na tworzenie nowych pozycji magazynowych – umożliwia tworzenie nowych pozycji w magazynie
 • Nie zezwalaj przy imporcie na tworzenie nowych pozycji magazynowych – umożliwia tylko zmianę istniejących pozycji w magazynie (nadpisywanie)


Sekcja Modyfikacja danych istniejących pozycji magazynowych:

 • Nie zezwalaj przy imporcie na aktualizacje danych istniejących pozycji magazynowych – flaga zabraniająca nadpisywania danych w pozycjach magazynowych
 • Zezwalaj przy imporcie na aktualizacje danych istniejących pozycji magazynowych – flaga umożliwiająca aktualizację danych w pozycjach magazynowych


Plik rejestru z poprawnie przetworzonymi rekordami – ścieżka do pliku który będzie zawierał rejestr poprawnie przetworzonych rekordów

Plik rejestru z błędnie przetworzonymi rekordami – ścieżka do pliku który będzie zawierał rejestr błędnie przetworzonych rekordów

W celu zaimportowania listy tokenów z pliku do do magazynu kart należy nacisnąć przycisk Importuj.

Zmiana stanu towaru

W celu zmiany stanu danego towaru w magazynie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać jedną z dostępnych opcji stanu towaru:

 • Towar zaimportowany
 • Towar przyjęty
 • Towar wydany
 • Towar przesunięty
 • Towar brak
 • Towar zniszczony

Zmiana stanu tokenu

W celu zmiany stanu danego tokenu w magazynie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać jedną z dostępnych opcji stanu tokenu:

 • Token zaimportowany
 • Token sprawny
 • Token zablokowany
 • Token zastrzeżony
 • Token skradziony
 • Token zagubiony
 • Token uszkodzony
 • Token zniszczony

Uzyskiwanie informacji o zmianach statusu tokenu

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu karty.

Uzyskiwanie informacji o zmianach statusu towaru

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego towaru należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu towaru. 

Uzyskiwanie informacji o zmianach statusu kodów

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu kodów danego tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu kodów.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

 • No labels