Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nowa przestrzeń

W celu utworzenia nowej przestrzeni wirtualnej PKI, należy z zakładki Administracja wybrać przycisk Przestrzenie umieszczony w grupie Administracja, a następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Nowa przestrzeń…

Rysunek: Okno tworzenia nowej instancji przestrzeni wirtualnej


Parametry podstawowe:

Nazwa - unikalna nazwa przestrzeni w systemie

Opis - Opis dodatkowy umożliwiający identyfikację przestrzeni

Sekcja Zakres czasu funkcjonowania przestrzeni:

Od - pole daty określające początek funkcjonowania przestrzeni. Jeśli pole zostanie odznaczone, to przestrzeń będzie funkcjonować bezterminowo.

Do - pole daty określające koniec funkcjonowania przestrzeni. Jeśli pole zostanie odznaczone, to przestrzeń będzie funkcjonować bezterminowo.

Sekcja Statyczne dane umieszczane w certyfikatach infrastruktury:

Kraj - kod kraju w którym przestrzeń jest zakładana

Organizacja - nazwa organizacji (firmy) zarządzającej przestrzenią

Jednostka organizacyjna - nazwa jednostki organizacyjnej (departamentu, działu) w której przestrzeń będzie funkcjonować

Poprzez kliknięcie na ikonie można uzyskać informację czy przestrzeń wirtualna o wybieranej nazwie istnieje w systemie QRCERT. Pozwala to upewnić się, że dana instancja przestrzeni wirtualnej jest możliwa do utworzenia.

Po uzupełnieniu pól obligatoryjnych należy wcisnąć przycisk OK.

Rysunek: Komunikat informujący o poprawnym utworzeniu przestrzeni.

 

Uwaga

Do poprawnego działania przestrzeni wirtualnej PKI konieczny jest moduł HSM, który trzeba przydzielić w opcjach modyfikacji przestrzeni.

Aby przestrzeń mogła być używana, należy zmienić jej status poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na jej wpisie w oknie zawartości i wybranie z menu podręcznego Aktywuj przestrzeń.

Modyfikuj przestrzeń

Aby dokonać modyfikacji parametrów istniejącej przestrzeni wirtualnej PKI, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Modyfikuj przestrzeń….

Zakładka Przestrzeń.

Na formularzu można zmodyfikować wszystkie wcześniej wpisane wartości poza nazwą przestrzeni.

Rysunek: Okno modyfikacji parametrów przestrzeni -  zakładka Przestrzeń

 

Zakładka Atrybuty przestrzeni.

Na formularzu można zdefiniować dodatkowe atrybuty przestrzeni, tj: Telefon, Fax, E-mail,WWW, Kraj, Miasto, Adres, GG, Skype.

Rysunek: Okno modyfikacji parametrów przestrzeni - zakładka Atrybuty przestrzeni

 

Zakładka HSM.

Opcje modyfikacji parametrów istniejącej przestrzeni wirtualnej PKI w zakładce Moduły HSM umożliwiają przydział modułu HSM do przestrzeni. Aby tego dokonać należy w oknie Dostępne moduły zaznaczyć jeden z modułów a następnie kliknąć przycisk Dodaj, przydzielony moduł pojawi się w oknie Przydzielone moduły.

Rysunek: Okno modyfikacji parametrów przestrzeni - zakładka Moduły HSM

 

Wskazówka

Jeden moduł HSM może być przydzielony do wielu wirtualnych przestrzeni PKI.

Aktywuj przestrzeń

Aby zmienić status wirtualnej przestrzeni PKI na aktywny, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni w oknie zawartości i wybrać z menu podręcznego opcję Aktywuj przestrzeń.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Zablokuj przestrzeń

Aby zmienić status wirtualnej przestrzeni PKI na nieaktywny, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni w oknie zawartości i wybrać z menu podręcznego opcję Zablokuj przestrzeń.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Eksportuj konta

Aby wykonać eksport wszystkich kont z danej przestrzeni wirtualnej PKI, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni w oknie zawartości i wybrać z menu podręcznego opcję Eksportuj konta.

Aplikacja wyświetli okno dialogowe w którym należy wybrać folder do zapisania pliku XML z kontami.

Importuj konta

Aby wykonać import kont z pliku XML do danej przestrzeni wirtualnej PKI, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni w oknie zawartości i wybrać z menu podręcznego opcję Importuj konta.

Aplikacja wyświetli okno dialogowe w którym należy wskazać pliku XML z kontami.

Pokaż przestrzeń

Aby uzyskać informację o istniejącej instancji wirtualnej PKI należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni i w oknie zawartości z menu podręcznego wybrać Pokaż przestrzeń. Inną metodą jest dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wpisie przestrzeni.

Historia zmian statusu

Aby uzyskać informację o historii zmian statusów przestrzeni wirtualnej PKI, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis przestrzeni w oknie zawartości i wybrać z menu podręcznego opcję Historia zmian statusu.

Aplikacja wyświetli okno informacyjne z historią zmian statusów danej przestrzeni wirtualnej PKI.

Rysunek: Okno historii zmian statusów przestrzeni wirtualnej PKI

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels