Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zarządzać tokenami, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Tokeny umieszczony w grupie Zarządzanie tokenami.

Zmiana statusu tokenu

Zmiana statusu tokenu realizowana jest z wykorzystaniem menu podręcznego. Token może posiadać jeden z opisanych poniżej statusów:

 • Aktywny (Spersonalizowany)
 • Zablokowany
 • Zastrzeżony
 • Zagubiony
 • Uszkodzony
 • Zniszczony

Aktywowanie

Aby aktywować token, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token aktywny…. Aplikacja zmieni status tokenu na spersonalizowany.

Zablokowanie

Aby zablokować token, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token zablokowany…. Aplikacja zmieni status tokenu na zablokowany.

Zgłoszenie zastrzeżenia

Aby zastrzec token, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token zastrzeżony…. Aplikacja zmieni status tokenu na zastrzeżony.

Zgłoszenie zagubienia

Aby zgłosić zagubienie tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token zagubiony…. Aplikacja zmieni status tokenu na zagubiony.

Zgłoszenie uszkodzenia

Aby zgłosić uszkodzenie tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token uszkodzony…. Aplikacja zmieni status tokenu na uszkodzony.

Zgłoszenie zniszczenia

Aby oznaczyć token jako zniszczony, musi on wcześniej posiadać status Uszkodzony. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Token zniszczony…. Aplikacja zmieni status tokenu na zniszczony.

Wyświetlenie informacji o edycjach tokenu

Po kliknięciu na zakładce Eksploatacja w przycisk Tokeny umieszczony w grupie Zarządzanie tokenami, możliwe jest zarządzanie informacjami dotyczącymi personalizacji tokenów. Token kryptograficzny może być personalizowany dla różnych subskrybentów w różnym czasie. Rejestr edycji tokenu zawiera historię poszczególnych personalizacji.

Aby uzyskać informację o zawartości tokenu należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Pokaż zawartość tokenu….

Rysunek: Okno informacji o zawartości tokenu.

 

Obszar Edycje CHIP:

Pokaż zawartość edycji - wyświetla informacje o certyfikatach wystawionych w ramach danej edycji (personalizacji).

Rysunek: Okno certyfikatów osadzonych na wybranym tokenie


Pokaż - wyświetla certyfikat w oknie systemowym Windows.

Eksportuj - umożliwia zapisanie certyfikatu do pliku.

Publikuj - publikuje wskazany certyfikat z wykorzystaniem kanału publikacji przypisanego do polityki wydawania certyfikatu.

Uwaga

Publikacja certyfikatu jest możliwe jeżeli spełnione są dwa warunki:

 1. w ustawieniach polityki wydawania certyfikatów została wybrana opcja inna niż: Nie publikuj certyfikatów dla ustawienia Publikacja certyfikatów.
 2. do polityki wydawania certyfikatów został przydzielony kanał publikacji.

Odnów - wykonuje operację odnowienia wskazanego certyfikatu.

Uwaga

Odnowienie certyfikatu jest możliwe jeżeli spełnione są dwa warunki:

 1. w konfiguracji Urząd CA nie została zaznaczona opcja Kontroluj unikalność kluczy oraz
 2. w ustawieniach polityki wydawania certyfikatów została wybrana jedna z opcji zezwalających na odnowienie certyfikatu: Można odnowić jedynie ważne certyfikaty albo Można odnowić ważne lub przeterminowane certyfikaty

Zawieś lub unieważnij - wciśnięcie przycisku otwiera okno umożliwiające unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu.

Uwaga

W przypadku, jeśli w polityce wydawania certyfikatów wybrana została zaznaczona opcja Certyfikat jest unieważniany przy użyciu kodu, niezbędne jest podanie kodu autoryzującego. Kod autoryzujący do unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu powinien zostać przekazany subskrybentowi w bezpiecznej kopercie, np. razem z kodem PIN do karty. Operator ma możliwość wyświetlenia kodu autoryzującego po wejściu na zakładkę Certyfikaty subskrybentów i wybraniu opcji z menu podręcznego Pokaż kod do unieważniania po zaznaczeniu danego certyfikatu.

Rysunek: Okno unieważniania/zawieszania certyfikatu.

 

Cofnij zawieszenie - wciśnięcie przycisku otwiera okno umożliwiające cofnięcie zawieszenia certyfikatu.

Uwaga

W przypadku, jeśli w polityce wydawania certyfikatów wybrana została zaznaczona opcja Certyfikat jest unieważniany przy użyciu kodu, niezbędne jest podanie kodu autoryzującego. Kod autoryzujący do cofnięcia zawieszenia certyfikatu powinien zostać przekazany subskrybentowi w bezpiecznej kopercie, np. razem z kodem PIN do karty. Operator ma możliwość wyświetlenia kodu autoryzującego po wejściu na zakładkę Certyfikaty subskrybentów i wybraniu opcji z menu podręcznego Pokaż kod do unieważniania po zaznaczeniu danego certyfikatu.

 Napraw - wciśnięcie przycisku umożliwia usunięcie definicji unikalności certyfikatu dla zaznaczonego certyfikatu. Określenie definicji unikalności certyfikatu jest konfigurowane w polityce wydawania certyfikatów. Skuteczne usunięcie definicji unikalności certyfikatu jest możliwe tylko dla certyfikatów unieważnionych lub wygasłych.

Unieważnij wszystkie - wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna za pomocą którego możliwe jest unieważnienie wszystkich certyfikatów wydanych w ramach danej edycji (personalizacji) tokenu.

Uwaga

W przypadku, jeśli w polityce wydawania certyfikatów wybrana została zaznaczona opcja Certyfikat jest unieważniany przy użyciu kodu, niezbędne jest podanie kodu autoryzującego. Kod autoryzujący do unieważnienia certyfikatu powinien zostać przekazany subskrybentowi w bezpiecznej kopercie, np. razem z kodem PIN do karty. Operator ma możliwość wyświetlenia kodu autoryzującego po wejściu na zakładkę Certyfikaty subskrybentów i wybraniu opcji z menu podręcznego Pokaż kod do unieważniania po zaznaczeniu danego certyfikatu.

Zeruj licznik prób odnowień - umożliwia zresetowanie do zera licznika prób odnowień certyfikatów.

Uwaga

Zerowanie licznika prób odnowień ma sens, w przypadku, jeśli w polityce wydawania certyfikatów została określona Dopuszczalna ilość odnowień certyfikatu.

Zmień status - umożliwia wykonanie operacji opisanych wcześniej w rozdziale Zmiana statusu tokenu.

Pokaż historię statusu - umożliwia wykonanie operacji opisanych wcześniej w rozdziale Uzyskiwanie informacji o zmianach statusu tokenu.

Drukuj kopertę z kodami zabezpieczającymi - uruchamia okno umożliwiające wybór szablonu koperty z kodami PIN, który zostanie wydrukowany.

Rysunek: Okno wyboru wydruku szablonu koperty z kodami PIN

 

Kody - uruchamia okno umożliwiające wyświetlenie kodów PIN i SO-PIN oraz kodu odblokowującego. Kod odblokowujący jest generowany i przekazywany subskrybentowi na potrzeby zarządzania tokenem z wykorzystaniem portalu samoobsługowego.

Odblokuj licznik - wciśnięcie przycisku umożliwia zresetowanie licznika dla ustawienia Zezwalaj na zdalne zablokowanie karty przez użytkownika definiującego Maksymalną liczbę błędów. Ustawienie zezwalające na zdalne zablokowanie karty przez użytkownika została opisana w rozdziale Konfiguracja edytowalnych parametrów profilu.

Obszar Edycja MIFARE:

Parametry sekcji są wyłączone w wersji bezpłatnej oprogramowania QR-CERT.

Obszar Edycje szat graficznych:

Pokaż zawartość edycji - wyświetla szaty graficzne wykorzystane podczas personalizacji graficznej tokenu.

Unieważnianie certyfikatów osadzonych na tokenie

Aby unieważnić certyfikat (wszystkie certyfikaty) z tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Unieważnij certyfikaty…. Aplikacja wyświetli okno wyboru powodu unieważnienia certyfikatu.

Uwaga

W przypadku, jeśli w polityce wydawania certyfikatów wybrana została zaznaczona opcja Certyfikat jest unieważniany przy użyciu kodu, niezbędne jest podanie kodu autoryzującego. Kod autoryzujący do unieważnienia certyfikatu(ów) powinien zostać przekazany subskrybentowi w bezpiecznej kopercie, np. razem z kodem PIN do karty. Operator ma możliwość wyświetlenia kodu autoryzującego po wejściu na zakładkę Certyfikaty subskrybentów i wybraniu opcji z menu podręcznego Pokaż kod do unieważniania dla danego certyfikatu.

Uzyskiwanie informacji o zmianach statusu tokenu

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu.

Uzyskiwanie informacji o historii zdarzeń dotyczących tokenu

W celu uzyskania informacji o historii zdarzeń dotyczących tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zdarzeń.

Rysunek:Historia zdarzeń danego tokenu

Zmiana statusu dystrybucji tokenu

W celu zmiany statusu dystrybucji danego tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Status dystrybucji tokenu.

Do wyboru jest jeden z dostępnych statusów dystrybucji tokenu, odpowiednio do stanu faktycznego:

 • Przekazano subskrybentowi
 • Przekazano pełnomocnikowi
 • Przekazano do magazynu
 • Przekazano do działu logistyki i dystrybucji
 • Przekazano do punktu dystrybucji
 • Otrzymano z punktu rejestracji

Rysunek: Okno wyboru statusu dystrybucji tokenu

Uzyskiwanie informacji o historii statusu dystrybucji tokenu

W celu uzyskania informacji o historii zmian statusu dystrybucji tokenu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący tokenu i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu dystrybucji.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

 • No labels