Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyświetlenie informacji o wniosku

W celu wyświetlenia informacji dotyczących wniosku o wydanie tokenu, należy z zakładki Eksploatacja, wybrać przycisk Wnioski o wydanie tokenu umieszczony w grupie Obsługa wniosków, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości wpis i z menu podręcznego wybrać Pokaż wniosek…

Zostanie wyświetlane okno wniosku o wydanie tokenu.

Wyświetlenie obiektów subskrybenta.

W celu wyświetlenia obiektów subskrybenta, należy z zakładki Eksploatacja, wybrać przycisk Wnioski o wydanie tokenu umieszczony w grupie Obsługa wniosków, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości wpis i z menu podręcznego wybrać Pokaż obiekty subskrybenta…

Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o wszystkich obiektach subskrybenta.

Zmiana statusu wniosku 

Zmiana statusu wniosku realizowana jest z wykorzystaniem menu podręcznego. Wniosek może posiadać jeden z opisanych poniżej statusów:

  • Zaakceptuj
  • Odrzuć
  • Wstrzymaj
  • Wznów obsługę
  • Anuluj
  • Przyjmij do produkcji
  • Zwolnij po produkcji

Akceptacja

Aby zaakceptować wniosek o wydanie tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie wniosku i z menu podręcznego wybrać Zaakceptuj…. Aplikacja zmieni status wniosku na zaakceptowany.

Odrzucenie

Aby odrzucić wniosek o wydanie tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie wniosku i z menu podręcznego wybrać Odrzuć. Aplikacja zmieni status wniosku na odrzucony.

Wstrzymanie

Aby wstrzymać obsługę wniosku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie wniosku i z menu podręcznego wybrać Wstrzymaj. Aplikacja zmieni status wniosku na wstrzymany.

Wznowienie obsługi

Aby wznowić obsługę wniosku, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie wniosku i z menu podręcznego wybrać Wznów obsługę. Aplikacja zmieni status wniosku umożliwiający jego ponowną obsługę.

Anulowanie

Aby anulować wniosek o wydanie tokenu, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie wniosku i z menu podręcznego wybrać Anuluj. Aplikacja zmieni status wniosku na anulowany.

Przyjęcie do produkcji

Aby oznaczyć wniosek jako przyjęty do produkcji, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Przyjmij do produkcji. Aplikacja zmieni status wniosku na przyjęty do produkcji.

Zwolnienie po produkcji

Aby oznaczyć wniosek jako zwolniony po produkcji, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie zawartości na wpisie tokenu i z menu podręcznego wybrać Zwolnij do produkcji. Aplikacja zmieni status wniosku na zwolniony po produkcji.

Grupowe przyjęcie do produkcji lub zwolnienie po produkcji

W celu jednoczesnego przesłania do produkcji kilku wniosków, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Grupowe przyjmowanie do produkcji.

W celu jednoczesnego zwolnienia po produkcji kilku wniosków, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Grupowe zwolnienie po produkcji.

Węzeł ograniczający zakres danych, które będą uwzględnione przy operacji - należy wskazać węzeł w strukturze organizacyjnej dla którego ma zostać wykonana operacja akceptacji grupowej.

Uwzględnij również całą gałąź węzłów podrzędnych - zaznaczenie opcji powoduje, uwzględnienie również węzłów pośrednich względem węzła wybranego w polu wyboru.

Data - pole umożliwiające określenie dnia w którym zostanie zrealizowana operacja wysłania wiadomości e-mail do subskrybentów.

Cofnij o jeden dzień - ustawia pole Data o jeden dzień wstecz.

Wczoraj - ustawia pole Data na dzień wczorajszy.

Aktualna data - ustawia pole Data na bieżący dzień.

Oblicz - zlicza liczbę wiadomości podlegających wysłaniu (status: Oczekująca) w wybranych węzłach.

Wykonaj - zatwierdza wykonanie operacji akceptacji grupowej dla zdefiniowanych parametrów.

Rysunek: Okno grupowego przyjęcia wniosków o token do produkcji.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels