Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagepl_PL

Warunki Licencji Malkom. Wersja 1. Styczeń 2017r.

© MALKOM D. Malińska i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą w Warszawie (kod:00-495) ul. Bodycha 18, spółka prawa polskiego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr. KRS 0000229961, NIP 5552732663 (dalej „MALKOM"). Malkom zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie tożsamych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, jednakże zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści.

[Niniejszy dokument stanowi pierwszą udostępnioną wersję Licencji Malkom

Wstęp

Niniejsza Licencja Malkom ma na celu zagwarantowanie użytkownikowi swobody w zakresie korzystania wyłącznie przez niego z udostępnionego przez Malkom do powszechnego korzystania z oprogramowania MALKOM - aby upewnić się, że to oprogramowanie jest wolne w zakresie jego korzystania zgodnie w niniejszym Warunkami dla wszystkich jego użytkowników.
Niniejsza Licencja Malkom, ma zastosowanie do określonych pakietów oprogramowania, tj.:

Nazwa Oprogramowania Malkom

Wersja Oprogramowania Malkom

Zakres dozwolonego korzystania z Oprogramowania Malkom

Oprogramowanie QR-CERT Standard składające się z aplikacji:
QR-CERT Serwer,
QR-CERT Operator
QR-CERT Layout Editor
QR-CERT Log Viewer

Wersja 5.0.0 i nowsze

Zakres dozwolonych funkcjonalności został określony na niniejszej stronie

(http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja)


.

Maszyna wirtualna QR-CERT Appliance

Wersja 5.0.0 i nowsze

Zakres dozwolonych funkcjonalności taki sam jak dla Oprogramowania QR-CERT Standard

Tabela 1. Oprogramowanie Malkom którego dotyczą Warunki Licencji Malkom.

Realizując cele ochrony prawa Malkom, jesteśmy zmuszeniu wprowadzić ograniczenia zawarte w niniejszych warunkach.
Licencja Malkom ma na celu zapewnić użytkownikowi swobodę w zakresie korzystania z kopii wymienionego powyżej oprogramowania (w zakresie opisanym Warunkami). Korzystanie z Oprogramowania Malkom wykraczające poza dozwolone w niniejszym dokumentem warunki, wymaga nabycia odpłatnej wersji Oprogramowania Malkom (QR-CERT Enterprise), którego zakres korzystania obejmuje szersze pola eksploatacji oraz szerszy zakres funkcjonalności. Użytkownik może zapoznać się z funkcjonalnościami dostępnymi w wersji Enterprise Oprogramowania Malkom pod adresem www: http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja. Pod tym adresem dostępne jest także porównanie funkcjonalności oferowanych w wersji Standard i wersji Enterprise.
Malkom informuje, że korzystanie z oprogramowania Malkom wykraczające poza dozwolone w niniejszym dokumentem warunki, wymagać może dodatkowych opłat.
Malkom zachowuje wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania Malkom;
Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do technologii/programów osób trzecich, które mogą być odpowiednie lub niezbędna do korzystania z Produktów Malkom.
Klient nie jest uprawnionych do:

 • Usuwania lub modyfikowania jakichkolwiek oznaczeń Produktów Malkom jakichkolwiek informacji o przysługujących Malkom prawach własności;
 • Udostępniania Produktów Malkom lub wyników usług świadczonych przez Malkom jakimkolwiek osobom trzecim, w jakikolwiek sposób, w celu ich wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez takie osoby trzecie;
 • Ujawniania wyników jakichkolwiek testów porównawczych Produktów, bez uprzedniej pisemnej zgody Malkom.

Wyłączone jest rozpowszechnianie Oprogramowania Malkom przez użytkownika, zarówno za opłatą jak i nieodpłatnie. Użytkownik nie otrzymuje do Malkom, ani nie ma możliwości pozyskania w udostępnionej mu przez Malkom niekomercyjnej wersji Oprogramowania Malkom kodu źródłowego.
Malkom chroniąc swoje prawa: (1) zastrzega prawa autorskie do Oprogramowania Malkom, oraz (2) oferujemy użytkownikom niniejszą licencję, zezwalającą mu na kopiowanie, w sposób zgodny z prawem (tj. wykonanie jednej kopii w celach bezpieczeństwa) (3) wyłącza się – poza działaniami dopuszczonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jako dozwolonymi – modyfikowanie i/lub rozpowszechnianie Oprogramowania Malkom; (4) wyłącza się prawo użytkownika do tworzenia m.in. w oparciu o połączenie Oprogramowania Malkom z biblioteką, utwór/ów zależny/ch. (5) wyłącza się prawo użytkownika do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie oprogramowania Malkom.
Określamy tę licencję jako Licencję Malkom, ponieważ chroni ona swobodę użytkownika w mniejszym stopniu niż Powszechna Licencja Publiczna.

Warunki dotyczące korzystania i kopiowania Oprogramowania Malkom

Każdego licencjobiorcę oprogramowania Malkom określa się jako „użytkownika"; zaś Malkom określony jest również jako „licencjodawca".
„Oprogramowanie Malkom" oznacza oprogramowanie wskazane jest w tabeli 1. Oprogramowanie Malkom odnosi się do oprogramowania lub utworu rozpowszechnianych na niniejszych Warunkach.
„Utwór oparty na Oprogramowaniu Malkom" oznacza bibliotekę lub jakikolwiek utwór zależny zgodnie z prawem autorskim: tj. utwór zawierający bibliotekę lub jej część, dosłowną, zmodyfikowaną lub przetłumaczoną bezpośrednio na inny język. (dalej łącznie jako „modyfikacja").
„Kod źródłowy" w odniesieniu do utworu oznacza preferowaną formę utworu, w której podlega on modyfikacjom. W odniesieniu do Oprogramowania Malkom, kompletny kod źródłowy oznacza wszystkie kody źródłowe dla wszystkich modułów i aplikacji zawartych w tym Oprogramowaniu, wraz ze skryptami używanymi dla celów jej kompilacji i instalacji. W ramach niniejszej Licencji użytkownik nie otrzymuje Kodu źródłowego.
Niniejsza Licencja nie obejmuje czynności innych niż korzystanie na własny użytek przez użytkownika oraz kopiowanie Oprogramowania Malkom, zgodnie z n/w postanowieniami:

 1. Użytkownik może kopiować Oprogramowanie Malkom po jego otrzymaniu, na dowolnym nośniku, pod warunkiem zamieszczenia, w odpowiedni i widoczny sposób, odpowiedniej klauzuli dotyczącej praw autorskich Malkom oraz zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancyjnej lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady; zachowania w nienaruszonym stanie wszystkich klauzul dotyczących niniejszej Licencji oraz braku gwarancji lub ww. rękojmi a także rozpowszechniania kopii niniejszej Licencji wraz z Oprogramowaniem Malkom. Użytkownik może: (1) kopiować Oprogramowanie Malkom jedynie dla celów bezpieczeństwa i archiwizacji; (2) wykonać i utrzymywać jedną kopię Oprogramowania Malkom.
 2. Użytkownik musi zabezpieczyć kopię Oprogramowania Malkom, przed niedozwolonym użyciem przez osobę trzecią.
 3. Program, który nie zawiera żadnych utworów zależnych żadnej części Oprogramowania Malkom, jednak jest przeznaczony do obsługi razem z tym Oprogramowaniem w drodze kompilacji lub połączenia z tym Oprogramowaniem, określa się jako „program używający Oprogramowanie Malkom". Taki utwór, istniejący odrębnie, nie jest utworem zależnym Oprogramowania Malkom, w związku z czym nie jest objęty zakresem niniejszej Licencji.
 4. Użytkownik nie może kopiować (w inny sposób niż powyżej), modyfikować, udzielać dalszych licencji, łączyć ani też rozpowszechniać Oprogramowania Malkom. Wszelkie próby niezgodnego z niniejszymi Warunkami kopiowania, jak również modyfikowania, udzielania dalszych licencji, łączenia lub rozpowszechniania Oprogramowania Malkom będą nieważne i będą skutkować automatycznym wygaśnięciem wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na podstawie niniejszej Licencji. Jednakże, licencje posiadane przez strony, które otrzymały kopie lub prawa od użytkownika na podstawie niniejszej Licencji, nie wygasną, o ile strony te będą w pełni przestrzegać jej postanowień.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Licencji i przestrzegania jej warunków, pomimo iż nie składa pod tym warunkami swojego podpisu. Użytkownik nie może modyfikować ani też rozpowszechniać Oprogramowania Malkom bądź jego utworów zależnych na żadnej innej podstawie. Powyższe działania są zabronione z mocy prawa również w przypadku, gdy użytkownik nie zaakceptuje niniejszej Licencji.
 6. Jeżeli, na skutek wyroku sądu, zarzutu naruszenia licencji, praw własności, patentu lub z innej przyczyny (niekoniecznie dotyczącej spraw patentowych), użytkownik zostanie zobowiązany (na mocy postanowienia sądu, umowy lub na innej podstawie) do przestrzegania warunków sprzecznych z warunkami niniejszej Licencji, powyższe nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania warunków określonych w niniejszym dokumencie.
 7. W przypadku, gdy jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną bądź niewykonalną w określonych okolicznościach, pozostała część niniejszego ustępu pozostanie obowiązująca, a całość postanowień ustępu będzie obowiązywać w okolicznościach innych niż powyższe. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają na celu nakłonienia użytkownika do naruszenia jakichkolwiek patentów lub roszczeń związanych z innymi prawami własności ani też podważanie ważności takich roszczeń.
 8. Niniejsza Licencja, ma zastosowanie do wersji 5.0 Oprogramowania Malkom, oraz wszelkich kolejnych jego wersji.
 9. W przypadku, gdy użytkownik wyraża chęć zawarcia części Oprogramowania Malkom w innych programach, należy skontaktować się z autorem (MALKOM) i zwrócić się o pozwolenie na powyższe, używając formularza kontaktowego.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I RĘKOJMI. OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA

 1. Z UWAGI NA FAKT, IŻ LICENCJA UDZIELANA W PRZEDMIOCIE OPROGRAMOWANIA MALKOM JEST NIEODPŁATNA, OPROGRAMOWANIE MALKOM NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ LUB RĘKOJMIĄ ZA WADY, W ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ NA PIŚMIE, MALKOM ORAZ INNE STRONY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIA MALKOM „W POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ONA ZNAJDUJE" („AS-IS"), BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANYCH GWARANCJI KUPIECKICH ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ RĘKOJMII ZA WADY. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁOŚĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z JAKOŚCIĄ I PRACĄ OPROGRAMOWANIA MALKOM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK WAD W OPROGRAMOWANIU MALKOM, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PONOSZENIA WSZELKICH NIEZBĘDNYCH KOSZTÓW SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK W TYM ZAKRESIE.
 2. W ŻADNYM PRZYPADKU, CHYBA, ŻE WYMAGAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB UZGODNIONO INACZEJ NA PIŚMIE, MALKOM LUB INNA STRONA, KTÓRA MA PRAWO DO MODYFIKOWANIA LUB PONOWNEGO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA MALKOM ZGODNIE Z ZAWARTYM POWYŻEJ POZWOLENIEM, NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, W TYM SZKÓD OGÓLNYCH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA MALKOM (W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATY DANYCH BĄDŹ UZNANIA ICH ZA NIEPRAWIDŁOWE, STRAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ TRZECIĄ BĄDŹ BRAKU WSPÓŁDZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA MALKOM Z INNYM OPROGRAMOWANIEM), RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY MALKOM LUB INNA STRONA ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

Porównanie funkcjonalności oferowanych w wersjach: Standard i Enterprise

Wersja Standard (bezpłatna) oprogramowania QR-CERT posiada następujące ograniczenia funkcjonalne oraz licencyjne:

 • Brak możliwości obsługi sprzętowych modułów kryptograficznych (HSM), możliwe wykorzystanie tylko wbudowanego, programowego emulatora (softHSM).
 • Brak funkcjonalności związanej z personalizacją graficzną kart (wersja Standard nie obsługuje drukarek wykonujących personalizację graficzną, np. Evolis, Matica itp.).
 • Brak funkcjonalności związanej z masową obsługą wniosków.
 • Brak funkcjonalności związanej z obsługą certyfikatów CVC.
 • Brak możliwości wykorzystania interfejsów API.
 • Brak możliwości wykupienia pakietów wsparcia technicznego oraz profesjonalnych usługi dodatkowych.

Szczegółowe zestawienie funkcjonalności dostępnych w poszczególnych wersjach zawiera tabela poniżej:

Funkcjonalność

Enterprise

Standard

Dostępne moduły funkcjonalne

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

QR-CERT API

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

Wsparcie dla silników baz danych

PostgreSQL 9.x,

ORACLE 11g,

IBM DB2

PostgreSQL 9.x

Wsparcie komponentów serwerowych QR-CERT dla systemów operacyjnych

Linux (wszystkie dystrybucje),

AIX,

HP-UX,

Windows Serwer 2008/2012

Linux (CentOS 6.x)

Wspierane sprzętowe moduły kryptograficzne (HSM)

Malkom Software Secutrity Module (softHSM zgodny z PKCS#11)

THALES (nCipher) nShield EDGE/SOLO/CONNECT,

UTIMACO CryptoServer CSxx PCI/LAN

PKCS#11 generic

Wyłącznie Malkom Software Secutrity Module (softHSM zgodny z PKCS#11)

Liczba obsługiwanych polityk przez usługę TSANieograniczonaTylko 1 polityka
Liczba obsługiwanych urzędów CA przez usługę OCSPNieograniczonaTylko 1 urząd CA
Wydajność usług OCSP oraz TSANieograniczonamax. 3 / sekundę

Wsparcie klienta aplikacji QR-CERT dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Vista/7/8/10

Współpraca z kartami różnych producentów w oparciu o interfejsy zgodne z PKCS#11 v2.01 i Microsoft CSP

Wielopoziomowa hierarchia urzędów CA

Nieograniczona liczba urzędów RootCA i SubCA

Certyfikacja wzajemna (cross-certification)

Wsparcie dla czytników kart mikroprocesorowych w standardzie PC/SC

Graficzny interfejs użytkownika w języku angielskim / polskim

Dokumentacja użytkownika w formie elektronicznej (PDF) w języku angielskim / polskim

Wsparcie dla uwierzytelnienia użytkowników aplikacji z użyciem:

 • Karty (PKCS#11) i certyfikatu
 • Pliku z kluczami i certyfikatem (PKCS#12)

Prowadzenie i zarządzenie w systemie następującymi rejestrami konfiguracji obiektów:

 • Profilami certyfikatów X.509,
 • Urzędami certyfikacji (CA),
 • Certyfikatami urzędów CA,
 • Politykami wydawania list CRL,
 • Politykami wydawania certyfikatów
 • Profilami personalizacji tokenów,
 • Certyfikatami urzędu archiwizacji kluczy (KA),
 • Kontami użytkowników systemowych,
 • Grupami,
 • Modelami tokenów,
 • Kanałami publikacji,
 • Autonumeratorami.
 • Zarządzanie hierarchią subskrybentów

Wsparcie dla archiwizacji i odtwarzania kluczy przeznaczonych do realizacji funkcji poufności

Wsparcie dla konfiguracji „Profilu personalizacji tokenu" umożliwiającego zdefiniowanie generowania wielu kluczy i certyfikatów na karcie

Wsparcie dla konfiguracji nadruków na karcie i wydruków dokumentacji oraz generowania i nadaniem kodów PIN w ramach jednego przebiegu personalizacji karty

Wsparcie dla konfiguracji wielu „modeli tokenów" różnych producentów kart wpierających interfejs aplikacyjny PKCS#11 lub CSP

Projektowanie szat graficznych nadrukowywanych na kartach

Konfigurowanie szablonów dokumentacji drukowanej przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart


Konfigurowanie szablonów etykiet samoprzylepnych drukowanych przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart

Konfigurowanie szablonów kopert z sekretami i kodami PIN drukowanych przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart

Wsparcie dla publikacji certyfikatów do zdalnych repozytoriów z zastosowaniem protokołów LDAP, HTTP i SMTP

Prowadzenie i zarządzanie w systemie następującymi rejestrami:

 • Subskrybenci,
 • Wnioski CA/RA,
 • Certyfikaty CA (X.509),
 • Listy CRL (X.509),
 • Certyfikaty subskrybentów (X.509),
 • Tokeny,
 • Karty z interfejsem stykowym (CHIP),
 • Dokumenty,
 • Komunikaty systemowe

Obsługa procesów indywidualnych (w kontekście subskrybenta):

 • Rejestrowanie subskrybentów, zarządzanie ich danymi oraz statusem
 • Wydanie certyfikatu na podstawie klucza publicznego
 • Wydanie certyfikatu na podstawie danych zawartych we wniosku PKCS#10
 • Generacja kluczy i wydanie certyfikatu na podstawie otrzymanych danych (wydawane w formacie PEM, DER i PKCS#12)
 • Generowanie kluczy i wydanie certyfikatu na karcie (personalizacja elektroniczna tokenu zgodnie z PKCS#11 lub CSP)

Obsługa procesów powydawniczych:

 • Procedura uwierzytelniania klienta przez telefon
 • Zarządzaniem statusem ważności certyfikatów
 • Zarządzanie tokenami, kartami z interfejsem stykowym (CHIP) oraz ich statusami
 • Wydruki duplikatów z kodami do karty

Obsługa procesów ogólnych:

 • Generowanie listy CRL na żądanie operatora
 • Akceptacja wniosku o certyfikat zarejestrowanego przez innego operatora
 • Inicjowanie tokenu do ustawień fabrycznych
Możliwość wykorzystania interfejsu API
Możliwość wykorzystania usługi SCEP

Wsparcie dla urządzeń do automatycznej personalizacji kart: EVOLIS, HID/FARGO oraz drukarek laserowych firmy Matica

Możliwość konfiguracji wielu równoczesnych modułów HSM obsługiwanych przez jedną instalację oprogramowania QR-CERT

Wydawanie i zarządzanie certyfikatami CVC

Importowanie danych do magazynu kart i zarządzanie magazynem kart

Zarządzanie odblokowaniem kodu PIN subskrybenta:

 • Lokalne odblokowanie kodu PIN tokenu
 • Zdalne udostępnienie kodów w celu odblokowania karty

Obsługa procesów masowych (automatycznych) w kontekście subskrybenta:

 • Masowa generacja kluczy i wydanie certyfikatu na podstawie pliku wsadu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie pliku wsadu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie wniosków o wydanie tokenu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie danych pobranych przez API

Generowanie raportów i statystyk

Prowadzenie i zarządzanie w systemie rejestrem kart z interfejsem bezstykowym (MIFARE) oraz zarządzanie ich statusami

Gwarantowany poziom wsparcia technicznego (w zależności od wybranego pakietu)

Możliwość wykupienia profesjonalnych usług dodatkowych

Scroll Ignore
Panel
bgColor#F1F1F1
titleBGColor#F7F7F7
titleSpis treści strony

Table of Contents

Szukaj w dokumentacji

Livesearch
placeholderSzukana fraza
typepage

Sv translation
languageen_US

Malkom License Conditions. Version 1. January 2017

© MALKOM D. Malińska i Wspólnicy Sp. jawna with its registered Office in Warsaw (code: 00-495) Bodycha 18 Street, company incorporated under polish law registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 19th Commercial Division of the National Court Register in Warsaw under number KRS 0000229961, NIP 5552732663 (hereinafter referred to as „MALKOM"). Malkom is allowed to copy and distribute identical copies of this document, however, it is forbidden to make any changes to its contents.

[This document is the first available version of Malkom License]

Introduction

This Malkom License is designed to guarantee user freedom to use solely by user the publicly disclosed Malkom software - to make sure that the software is free to use it, in accordance with these Conditions for all its users.
This Malkom License applies to specific software packages, i.e.:

Malkom Software Name

Malkom Software Version

Acceptable usage scope of Malkom Software

Software QR-CERT Standard consisting of applications:
QR-CERT Server,
QR-CERT Operator
QR-CERT Layout Editor
QR-CERT Log Viewer

Version 5.0.0 and newer

The scope of allowed functionality is indicated at: http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja


.

Virtual machine QR-CERT Appliance

Version 5.0.0 and newer

The scope pf the allowed functionality is equal as for the QR-CERT Standard Software.

Table 1. Malkom software which is connected with Malkom License Conditions.

By implementing Malkom law enforcement goals, we are compelled to introduce the restrictions contained in these conditions.
Malcom license is designed to provide user the ability to use the copy of the abovementioned software (as described in Conditions). The usage of Malkom Software beyond the conditions permitted in this document requires purchase of the payable version of Malkom Software (QR-CERT Enterprise), which scope of use includes wider operating areas and a wider range of functionality. User may become familiar with the functionality available in the Enterprise Edition of Malkom Software at: http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja. There is also a comparison of functionality offered in Standard and Enterprise versions.
Malkom hereby informs that the use of Malkom software beyond the conditions permitted in this document may be subject to additional charges.
Malkom retains all property rights and intellectual property rights to Malkom Software.
These Conditions do not apply to third party technologies/programs that may be appropriate or necessary to use Malkom Products.
The Customer is not entitled to:

 • Removing or modifying any Malkom Products designation of any information about Malkom's proprietary rights;
 • Providing Malkom Products or the results of services provided by Malkom to any third parties in any way for their use for business purposes lead by such third parties, unless such access is explicitly provided in the license granted to Customer by Malkom for the specified Product or in conditions of service rendered by Malkom;
 • Disclosure of results of any comparative testing of Products without the prior written consent of Malkom.

The right to distribute Malkom Software by user whether for payment or free of charge is strictly prohibited. The user is not provided by Malkom nor has the possibility to obtain the source code in disclosed by Malkom the non-commercial version of Malkom Software. Malkom by protecting its right: (1) reserves the copyrights to Malkom Software, and (2) Malkom offers users a license that permits them to copy on a legal manner (i.e. making one copy for security purposes); (3) except as permitted by applicable law – the modification and / or distribution of Malkom Software is not permitted; (4) the user right to create based on a combination of Malkom Software with library, derivative work is excluded, (5) the user right to distribute in any way and in any form of Malkom Software is excluded.
We define this license as a Malkom License because it protects the user's freedom to a lesser extent than the Universal Public License.

Malkom Software CONDITIONS FOR USE AND COPYING

Each license of Malkom Software is referred to as "user"; Malkom is also referred to as "licensor".
"Malkom Software" means the software indicated in Table 1. Malkom Software refers to the software or work distributed under these Conditions.
Work based on Malkom software: means a library or any copyright-related work: i.e. a work containing a library or a part thereof, literally, modified or translated directly into another language (hereinafter collectively referred to as "modification").
Source Code: with reference to a work, means the preferred form of work which is subject to modifications. With respect to Malkom software, complete source code means all source codes for all modules and applications included in this software, including the scripts used for compiling and installing it. Under this license, Customer does not receive the Source Code.
This License does not cover any activities other than personal use by the user and copying of the Malkom Software, as outlined below:

 1. User may copy Malkom Software upon its receipt on any media, under the condition of putting, in an appropriate and reasonable manner, the relevant Malkom copyright clause and disclaimer of warranty or implied warranty ("rękojmia za wady"); preserving the integrity of all terms of this License intacted and the absence of any guarantee and implied warranty ("rękojmia za wady") and distribute a copy of this License together with the Malkom Software. The user may: (1) copy Malkom Software solely for security and archival purposes; (2) make and maintain one copy of Malkom Software.
 2. User must protect a copy of Malkom Software from unauthorized use by a third party.
 3. A program which does not contain any copyright-related work of any part of Malkom Software, but is intended to be used together with this Software by compilation or connection to the Software, is referred to as "program which uses Malkom Software". Such a separate work is not a copyright-related work of Malkom Software and is therefore not covered by this License.
 4. User is not allowed to copy (otherwise than indicated above), modify, provide further licenses, link or distribute Malkom Software. Any attempt to interfere with these Copying Terms as well as modification, providing further licenses, linking or distribution Malkom Software will not be void and will result in the automatic termination of any rights granted to user under this License. However, the licenses held by the parties who have received copies or rights from the user under this License will not expire unless the parties fully comply with its terms.
 5. User is obliged to accept this License and to comply with its terms even though he/she does not submit his/her signature under this condition. User may not modify or distribute Malkom Software or its derivative works on any other basis. The above actions are also prohibited by law even if you do not accept this License.
 6. If, as a result of a court judgment, allegation of infringement of a license, property right, patent, or other cause (not necessarily related to a patent), the user will be required (under a court order, contract or otherwise) to comply with the terms and conditions contrary to this License, that does not release user from obligation to comply with the terms of this document.
 7. In case any part of this Conditions is found to be invalid or unenforceable under certain circumstances, the remainder of this paragraph shall remain in force and all provisions of this paragraph shall apply in circumstances other than the foregoing. The provisions of this paragraph are not intended to induce the user to infringe any patents or claims relating to other proprietary rights or to challenge the validity of such claims.
 8. This License applies to version 5.0 of the Malkom Software, and any subsequent versions thereof.
  If you wish to include any portion of the Malkom Software in other programs, please contact the author (MALKOM) and ask for permission to do so at: contact form.

DISCLAIMER OF WARRANTY AND IMPLIED WARRANTY. LIMITATION OF COMPENSATION

 1. DUE TO THE FACT THAT THE LICENCE GRANTED TO MALKOM SOFTWARE IS FREE OF CHARGE, MALKOM SOFTWARE IS UNDER NO WARRANTY OR IMPLIED WARRANTY ("RĘKOJMIA ZA WADY") TO THE EXTENT PERMITTED BY THE APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, MALKOM AND OTHER PARTIES PROVIDE MALKOM SOFTWARE "AS-IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, IMPLIED WARRATIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND IMPLIED WARRANTY. USER TAKES A WHOLE RISK REGARDING QUALITY AND WORKING OF MALKOM SOFTWARE. IN CASE OF ASSUMING ANY FAILURE IN ANY MALKOM SOFTWARE, USER AGREES TO APPLY ALL NECESSARY SERVICE COSTS, REPAIR OR CORRECTION.
 2. UNDER NO CIRCUMSTANCES, UNLESS THIS IS OBLIGATORY DUE TO THE APPLICABLE LAW OR OTHERWISE STATED IN WRITING, MALKOM OR OTHER PARTY THAT HAS THE RIGHT TO MODIFY OR RENEWED DISSEMINATION OF MALKOM SOFTWARE, ACCORDING TO THE ABOVE PERMISSION, SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTAL DAMAGES RESULTING FORM THE USE OR LACK OF POSSIBILITY TO USE OF MALKOKM SOFTWARE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF DATA OR DECLARED THEM AS INCORRECT, USER OR THIRD PARTY'S LOST PROFITS, OR LACK OF MALKOM SOFTWARE COOPERATION WITH OTHER SOFTWARE), ALSO IF MALKOM OR OTHER PARTY IS INFORMED ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Differences between the Standard (free) edition and the Enterprise (paid) edition

The Standard edition (free) of the QR-CERT software has the following functional and licensing limitations:

 • No support of hardware cryptographic modules (HSM), only embedded software emulator (softHSM) supported.
 • No functionality associated with the personalization of cards (Standard edition does not support printers for graphical customization, for example Evolis, Matica, etc.).
 • No mass handling of request functionality.
 • No CV certificates functionality
 • No possibility to use API
 • No possibility to purchase technical support packages and professional extra services.

A detailed list of available functionalities in each version can be seen in the table below:

Functionality

Enterprise

Standard

Available functional modules

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

QR-CERT API

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

Support for database engines

PostgreSQL 9.x,

ORACLE 11g,

IBM DB2

PostgreSQL 9.x

Support of QR-CERT server components for the following operating systems

Linux ( All distros ),

AIX,

HP-UX,

Windows Serwer 2008/2012

Linux (CentOS 6.x only)

Supported hardware cryptographic modules (HSM)

Malkom Software Secutrity Module (softHSM zgodny z PKCS#11)

THALES (nCipher) nShield EDGE/SOLO/CONNECT,

UTIMACO CryptoServer CSxx PCI/LAN

PKCS#11 generic

Exclusively Malkom Software Security Module (softHSM compliant with PKCS#11)

Number of supported TSA policyUnlimitedOnly 1 policy
Number of supported CAs by OCSP UnlimitedOnly 1 CA
Performance of OCSP and TSA services UnlimitedMax. 3 per second

Support for the QR-CERT application client for operating system within the Microsoft Windows Vista/7/8/10 family

Compatibility with cards of various manufacturers, based on interfaces compatible with PKCS#11 v2.01 and Microsoft CSP

Multi-level hierarchy of CA

Unlimited numbers of RootCA and SubCA

Cross-certification

Support for microprocessor card readers in the PC/SC standard

Graphical user interface in English / Polish

Electronic user documentation (PDF) in English / Polish

Support for application users authentication with:

 • Card (PKCS#11) and certificate
 • File with keys and certificate (PKCS#12)

Management of the following objects configuration registers in the system:

Support for archiving and restoring keys used for the implementation of the confidentiality functions

Support for the “Token personalization profile”, enabling the definition of multiple keys and certificates on the card

Support for configuring printing on cards and printing documentation, as well as generation and setting of PIN codes within one card personalization process


Support for the multiple “token models” configuration for different manufacturers of cards compatible with the PKCS#11 or CSP application interface.

Designing the visual layer printed on cards

Configuration of the templates for documentation printed as part of the certificate issue and card personalization operations


Configuration of the templates for labels printed as part of the certificate issue and card personalization operations


Configuration of the templates for envelopes with secrets and PIN codes printed as part of the certificate issue and card personalization operations


Support for the publishing of certificates to remote repositories using LDAP, HTTP and SMTP protocols

Management of the following registers in the system:

Management of individual processes (in the context of the subscriber):

Support for post-issuing processes:

Management of general processes:

Possibility to use API
Possibility to use SCEP service

Support for automatic cards personalization devices: EVOLIS, HID/FARGO, and Matica laser printers

Possibility of configuration of multiple concurrent HSM modules managed by one QR-CERT software installation

Issuing and management CVC certificates

Importing data to cards storage and management of the cards storage

Management of subscriber PIN unlock:

Management of mass (automated) processes in the context of the subscriber:

Creating reports and statistics

Keeping and management in the system of the registry of contactless interface cards (MIFARE), and management of their statuses

Guaranteed level of support (depending on selected package)

The possibility to buy professional extra services


Scroll Ignore
Panel
bgColor#F1F1F1
titleBGColor#F7F7F7
titleOn this page

Table of Contents

Search the documentation

Livesearch
placeholderSearch...
typepage