Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja QR-CERT Operator uruchomiona w kontekście roli Inspektor Bezpieczeństwa, umożliwia obsługę wniosków związanych m.in. z unieważnieniem certyfikatu urzędu certyfikacji (CA).

W celu rozpoczęcia obsługi wniosku, należy z zakładki Oficer, wybrać przycisk Obsługa wniosków CA/RA umieszczony w grupie Obsługa wniosków. Wywołane zostanie okno obsługi wniosku umożliwiające jego pobranie oraz obsługę.

Po wybraniu z listy rozwijanej typu wniosku (Dowolny typ wniosku,  Unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu Urzędu CA), należy wcisnąć przycisk Pobierz w celu pobrania pierwszego wniosku z kolejki i wyświetlenia go oknie. Pobrany wniosek w czasie gdy jest analizowany, nie jest dostępny dla innych Inspektorów Bezpieczeństwa.

Rysunek: Okno obsługi wniosków

 

Po zapoznaniu się z treścią wniosku operator może wykonać następujące operacje:

Odłóż - zwraca wniosek z powrotem do kolejki wniosków, tak aby inny Inspektor Bezpieczeństwa mógł go pobrać i obsłużyć.

Odrzucić - usuwa wniosek z kolejki i nie jest on już dostępny.

Akceptuj - akceptacja wniosku oznacza, że zostanie on natychmiast zrealizowany.

Akceptuj i pobierz kolejny - wykonuje akcję opisaną dla przycisku Akceptuj, a następnie pobiera następny wniosek z kolejki.

Każda wykonana operacja wymaga wpisania przez Inspektora Bezpieczeństwa realizującego wniosek uzasadnienia dla podjętej decyzji.

Po zakończeniu pracy przy obsłudze wniosków, należy kliknąć przycisk Zamknij okno obsługi.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels