Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja QR-CERT Operator uruchomiona w kontekście roli Głównego Audytora, umożliwia eksportowanie rejestrów bezpieczeństwa, rejestrów aktywności oraz rejestrów aktywności sieciowej do plików.

Ponadto umożliwia podgląd zawartości obiektów przestrzeni wirtualnych VSPACE, kont użytkowników systemowych oraz obiektów modułów HSM.

Informacja

Przed przystąpieniem do logowania na konto Głównego Audytora, należy odpowiednio skonfigurować opcje aplikacji QR-CERT Operator. Do zalogowania się w roli Głównego Audytora, można wykorzystać plik PKCS#12 (MainAuditor.pfx) udostępniany wraz z QR-CERT Appliance. Domyślne hasło do pliku to: 1111.

Wyświetlenie informacji o konfiguracji kont

Aby uzyskać informację o konfiguracji kont operatorskich w systemie należy kliknąć przycisk Konta w oknie wyboru obiektów, a następnie w oknie zawartości kliknąć wpis konta – informacje dotyczące konta zostaną wyświetlone w oknie podglądu.

W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych atrybutów konta, należy kliknąć prawym klawiszem myszy we wpis w oknie zawartości i z menu podręcznego wybrać Pokaż konto.

Eksport informacji zawartych w plikach rejestrów zdarzeń

System QR-CERT raportuje swoje działanie do centralnego serwera logowania (LOG-SERVER), z którego można pobrać zapisane rejestry poprzez konto Głównego Audytora.

Aby wykonać eksport dzienników zdarzeń, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk Eksportuj umieszczony grupie Logi. Po kliknięciu przycisku Eksport w oknie wyboru obiektów w oknie zawartości można wybrać z listy następujące rejestry:

  • Rejestr bezpieczeństwa
  • Rejestr aktywności
  • Rejestr aktywności sieciowej

Po wybraniu typu rejestru pojawia się lista plików które można wyeksportować do pliku, wyeksportować do aplikacji przeglądania logów (QR-CERT Log Viewer) bądź usunąć.

Rysunek: Okno eksportu danych

 

Używając klawiszy SHIFT oraz CTRL i lewego klawiszu myszy można wybrać konkretne pliki, które mają zostać wyeksportowane lub usunięte.

Po naciśnięciu przycisku Eksportuj do pliku pojawia się okno wyboru miejsca zapisu pliku rejestru.

Po wskazaniu miejsca zapisu należy zatwierdzić operację przyciskiem OK.

Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Wyświetlenie informacji o konfiguracji wirtualnych przestrzeni PKI (VSPACE)

Aby uzyskać informację o istniejącej instancji wirtualnej PKI, należy z zakładki Administracja, kliknąć przycisk Przestrzenie zlokalizowany w grupie Administracja, a następnie w oknie zawartości kliknąć prawym przyciskiem myszy we wpis i z menu podręcznego wybrać Pokaż przestrzeń.

W pierwszej zakładce dostępne są informacje wprowadzone podczas tworzenia danej instancji przestrzeni.

Rysunek: Metadane opisujące istniejącą wirtualną przestrzeń (VSPACE).

 

W drugiej zakładce dostępne są informacje o dodatkowych atrybutach przestrzeni, które zostały wprowadzone przy jej tworzeniu lub modyfikacji.

Rysunek: Okno informacji o istniejącej instancji wirtualnej PKI zakładka Atrybuty przestrzeni

 

W trzeciej zakładce dostępne są informacje o zainstalowanych i przydzielonych modułach HSM w systemie.

Rysunek: Okno informacji o istniejącej instancji wirtualnej PKI zakładka Moduły HSM.

Wyświetlenie informacji o modułach kryptograficznych HSM

Aby uzyskać informację o dostępnych w systemie modułach HSM, należy z zakładki Audyt kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk HSM umieszczony grupie Administracja. Szczegółowe dane o poszczególnych modułach można uzyskać poprzez okno podglądu po kliknięciu wpisu w oknie zawartości.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels