Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oprogramowanie QR-CERT Operator (CAO) umożliwia tworzenie oraz zarządzanie certyfikatami zgodnymi z formatami:

Dodanie nowego profilu

W celu utworzenia nowego profilu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Nowy profil…

Po wybraniu opcji tworzenia nowego profilu aplikacja wyświetla okno wyboru typu profilu. System QR‑CERT umożliwia utworzenie następujących profili:

 • X.509:
  • Certyfikat subskrybenta
  • Certyfikat SubCA
  • Certyfikat RootCA
  • Certyfikat wzajemny
  • Lista CRL
  • Lista Delta CRL
 • CVC:
  • Certyfikat subskrybenta
  • Certyfikat SubCA
  • Certyfikat RootCA
  • Certyfikat wzajemny

Rysunek: Okno definiowania nowego profilu.

W zależności od wybranego typu profilu należy przejść do odpowiedniego podrozdziału:

Zarządzanie profilami

Zarządzanie profilami X.509 oraz CVC możliwe jest z wykorzystaniem menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy w oknie głównym aplikacji wyświetlającym informacje dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC).

Tworzenie profilu na podstawie wskazanego

W celu utworzenia nowego profilu X.509 lub CVC w oparciu o istniejący profil należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Utwórz profil na podstawie wskazanego profilu…

Zmiana statusu profilu na aktywny

Aby można było użyć profilu do dalszych operacji należy zmienić jego status na aktywny. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Aktywuj profil.
Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Zmiana statusu profilu na nieaktywny

Aby zmienić status profilu na nieaktywny należy kliknąć prawym klawiszem myszy wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Zablokuj profil.
Aplikacja potwierdzi poprawność operacji lub wyświetli kod błędu.

Uzyskiwanie informacji o konfiguracji profilu

W celu uzyskania informacji o konfiguracji profilu X.509 należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Pokaż profil…
Zostanie wyświetlone okno informacyjne o konfiguracji wybranego profilu.

Rysunek: Okno informacji o konfiguracji profilu

Uzyskiwaniu informacji o strukturze XML profilu

W celu uzyskania informacji o strukturze XML danego profilu X.509 należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Pokaż XML profilu…
Zostanie wyświetlone okno informacyjne o strukturze XML wybranego profilu.

Rysunek: Okno informacji o strukturze XML profilu.

Wskazówka

Wciśnij przycisk Kopiuj do schowka w celu szybkiego skopiowania zawartości profilu.

Eksportowanie profilu do pliku

W celu wyeksportowania profilu do pliku w celu jego zachowania i/lub późniejszego użycia należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Eksportuj…

W uruchomionym oknie dialogu wskaż folder zapisu pliku oraz podaj nazwę dla eksportowanego pliku. Domyślnie nadawana nazwa: <rodzaj profilu>_<identyfikator profilu>.xml

Rysunek: Komunikat informujący o poprawnym zakończeniu eksportu profilu.

Importowanie profilu z pliku

W celu importu profilu z pliku należy kliknąć prawym klawiszem myszy w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Importuj…

W uruchomionym oknie dialogu wskaż pliku XML zawierający profil, który ma zostać zaimportowany.

Uzyskiwanie informacji o historii zmiany statusów profilu

W celu uzyskania informacji o zamianach statusu danego profilu X.509 należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis dotyczący profilu w oknie zawartości dla grupy obiektów Profile (X.509, CVC) i z menu podręcznego wybrać Historia zmian statusu…
Zostanie wyświetlone okno informacyjne o historii zmian statusu wybranego profilu.

Rysunek: Okno informacji o zmianach statusu profilu

Na tej stronie
Podstrony

Szukaj w dokumentacji