Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeśli polityka wydawania certyfikatów wymaga akceptacji wniosku o wydanie certyfikatu przez co najmniej dwóch operatorów (parametr Wniosek jest zatwierdzany przez „x" operatorów(a) ma ustawioną wartość 2 lub większą) wówczas, należy przejść proces obsługi wniosków CA / RA. Również podczas obsługi wniosku o unieważniania certyfikatu, jeśli w polityce wydawania certyfikatu, parametr Certyfikat jest unieważniany przez „x" operatorów(a) ma wartość 2 lub większą, należy przejść proces obsługi wniosków CA / RA.

W celu rozpoczęcia obsługi wniosku, należy z zakładki Eksploatacja, wybrać przycisk Obsługa wniosków CA/RA umieszczony w grupie Obsługa wniosków. Wywołane zostanie okno obsługi wniosków umożliwiające ich pobranie oraz obsługę.

Po wybraniu z listy rozwijanej typu wniosku (Dowolny typ wniosku, Cofnięcie zawieszenia certyfikatu, Unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu, Wygenerowanie certyfikatu subskrybenta), należy wcisnąć przycisk Pobierz w celu pobrania pierwszego wniosku z kolejki i wyświetlenia go oknie. Pobrany wniosek w czasie gdy jest analizowany, nie jest dostępny dla innych operatorów.

Rysunek: Okno obsługi wniosków

 

Po zapoznaniu się z treścią wniosku operator może wykonać następujące operacje:

Odłóż - zwraca wniosek z powrotem do kolejki wniosków, tak aby inny operator mógł go pobrać i obsłużyć.

Odrzucić - usuwa wniosek z kolejki i nie jest on już dostępny.

Akceptuj - w zależności od założeń procesu biznesowego, akceptacja wniosku może oznaczać, że zostanie on natychmiast zrealizowany. Jeśli wymagana jest akceptacja kolejnego operatora, to wniosek będzie oczekiwał na akceptację przez kolejnego operatora.

Akceptuj i pobierz kolejny - wykonuje akcję opisaną dla przycisku Akceptuj, a następnie pobiera następny wniosek z kolejki.

Każda wykonana operacja wymaga wpisania przez operatora realizującego wniosek uzasadnienia dla podjętej decyzji.

Rysunek: Okno uzasadnienia realizacji wniosku

 

Po zakończeniu pracy przy obsłudze wniosków, należy kliknąć przycisk Zamknij okno obsługi.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels