Warunki Licencji Malkom. Wersja 1. Styczeń 2017r.

© MALKOM D. Malińska i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą w Warszawie (kod:00-495) ul. Bodycha 18, spółka prawa polskiego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr. KRS 0000229961, NIP 5552732663 (dalej „MALKOM"). Malkom zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie tożsamych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, jednakże zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści.

[Niniejszy dokument stanowi pierwszą udostępnioną wersję Licencji Malkom

Wstęp

Niniejsza Licencja Malkom ma na celu zagwarantowanie użytkownikowi swobody w zakresie korzystania wyłącznie przez niego z udostępnionego przez Malkom do powszechnego korzystania z oprogramowania MALKOM - aby upewnić się, że to oprogramowanie jest wolne w zakresie jego korzystania zgodnie w niniejszym Warunkami dla wszystkich jego użytkowników.
Niniejsza Licencja Malkom, ma zastosowanie do określonych pakietów oprogramowania, tj.:

Nazwa Oprogramowania Malkom

Wersja Oprogramowania Malkom

Zakres dozwolonego korzystania z Oprogramowania Malkom

Oprogramowanie QR-CERT Standard składające się z aplikacji:
QR-CERT Serwer,
QR-CERT Operator
QR-CERT Layout Editor
QR-CERT Log Viewer

Wersja 5.0.0 i nowsze

Zakres dozwolonych funkcjonalności został określony na niniejszej stronie

(http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja)


.

Maszyna wirtualna QR-CERT Appliance

Wersja 5.0.0 i nowsze

Zakres dozwolonych funkcjonalności taki sam jak dla Oprogramowania QR-CERT Standard

Tabela 1. Oprogramowanie Malkom którego dotyczą Warunki Licencji Malkom.

Realizując cele ochrony prawa Malkom, jesteśmy zmuszeniu wprowadzić ograniczenia zawarte w niniejszych warunkach.
Licencja Malkom ma na celu zapewnić użytkownikowi swobodę w zakresie korzystania z kopii wymienionego powyżej oprogramowania (w zakresie opisanym Warunkami). Korzystanie z Oprogramowania Malkom wykraczające poza dozwolone w niniejszym dokumentem warunki, wymaga nabycia odpłatnej wersji Oprogramowania Malkom (QR-CERT Enterprise), którego zakres korzystania obejmuje szersze pola eksploatacji oraz szerszy zakres funkcjonalności. Użytkownik może zapoznać się z funkcjonalnościami dostępnymi w wersji Enterprise Oprogramowania Malkom pod adresem www: http://docs.malkom.pl/display/qrcert/Licencja. Pod tym adresem dostępne jest także porównanie funkcjonalności oferowanych w wersji Standard i wersji Enterprise.
Malkom informuje, że korzystanie z oprogramowania Malkom wykraczające poza dozwolone w niniejszym dokumentem warunki, wymagać może dodatkowych opłat.
Malkom zachowuje wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania Malkom;
Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do technologii/programów osób trzecich, które mogą być odpowiednie lub niezbędna do korzystania z Produktów Malkom.
Klient nie jest uprawnionych do:

 • Usuwania lub modyfikowania jakichkolwiek oznaczeń Produktów Malkom jakichkolwiek informacji o przysługujących Malkom prawach własności;
 • Udostępniania Produktów Malkom lub wyników usług świadczonych przez Malkom jakimkolwiek osobom trzecim, w jakikolwiek sposób, w celu ich wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez takie osoby trzecie;
 • Ujawniania wyników jakichkolwiek testów porównawczych Produktów, bez uprzedniej pisemnej zgody Malkom.

Wyłączone jest rozpowszechnianie Oprogramowania Malkom przez użytkownika, zarówno za opłatą jak i nieodpłatnie. Użytkownik nie otrzymuje do Malkom, ani nie ma możliwości pozyskania w udostępnionej mu przez Malkom niekomercyjnej wersji Oprogramowania Malkom kodu źródłowego.
Malkom chroniąc swoje prawa: (1) zastrzega prawa autorskie do Oprogramowania Malkom, oraz (2) oferujemy użytkownikom niniejszą licencję, zezwalającą mu na kopiowanie, w sposób zgodny z prawem (tj. wykonanie jednej kopii w celach bezpieczeństwa) (3) wyłącza się – poza działaniami dopuszczonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jako dozwolonymi – modyfikowanie i/lub rozpowszechnianie Oprogramowania Malkom; (4) wyłącza się prawo użytkownika do tworzenia m.in. w oparciu o połączenie Oprogramowania Malkom z biblioteką, utwór/ów zależny/ch. (5) wyłącza się prawo użytkownika do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie oprogramowania Malkom.
Określamy tę licencję jako Licencję Malkom, ponieważ chroni ona swobodę użytkownika w mniejszym stopniu niż Powszechna Licencja Publiczna.

Warunki dotyczące korzystania i kopiowania Oprogramowania Malkom

Każdego licencjobiorcę oprogramowania Malkom określa się jako „użytkownika"; zaś Malkom określony jest również jako „licencjodawca".
„Oprogramowanie Malkom" oznacza oprogramowanie wskazane jest w tabeli 1. Oprogramowanie Malkom odnosi się do oprogramowania lub utworu rozpowszechnianych na niniejszych Warunkach.
„Utwór oparty na Oprogramowaniu Malkom" oznacza bibliotekę lub jakikolwiek utwór zależny zgodnie z prawem autorskim: tj. utwór zawierający bibliotekę lub jej część, dosłowną, zmodyfikowaną lub przetłumaczoną bezpośrednio na inny język. (dalej łącznie jako „modyfikacja").
„Kod źródłowy" w odniesieniu do utworu oznacza preferowaną formę utworu, w której podlega on modyfikacjom. W odniesieniu do Oprogramowania Malkom, kompletny kod źródłowy oznacza wszystkie kody źródłowe dla wszystkich modułów i aplikacji zawartych w tym Oprogramowaniu, wraz ze skryptami używanymi dla celów jej kompilacji i instalacji. W ramach niniejszej Licencji użytkownik nie otrzymuje Kodu źródłowego.
Niniejsza Licencja nie obejmuje czynności innych niż korzystanie na własny użytek przez użytkownika oraz kopiowanie Oprogramowania Malkom, zgodnie z n/w postanowieniami:

 1. Użytkownik może kopiować Oprogramowanie Malkom po jego otrzymaniu, na dowolnym nośniku, pod warunkiem zamieszczenia, w odpowiedni i widoczny sposób, odpowiedniej klauzuli dotyczącej praw autorskich Malkom oraz zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancyjnej lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady; zachowania w nienaruszonym stanie wszystkich klauzul dotyczących niniejszej Licencji oraz braku gwarancji lub ww. rękojmi a także rozpowszechniania kopii niniejszej Licencji wraz z Oprogramowaniem Malkom. Użytkownik może: (1) kopiować Oprogramowanie Malkom jedynie dla celów bezpieczeństwa i archiwizacji; (2) wykonać i utrzymywać jedną kopię Oprogramowania Malkom.
 2. Użytkownik musi zabezpieczyć kopię Oprogramowania Malkom, przed niedozwolonym użyciem przez osobę trzecią.
 3. Program, który nie zawiera żadnych utworów zależnych żadnej części Oprogramowania Malkom, jednak jest przeznaczony do obsługi razem z tym Oprogramowaniem w drodze kompilacji lub połączenia z tym Oprogramowaniem, określa się jako „program używający Oprogramowanie Malkom". Taki utwór, istniejący odrębnie, nie jest utworem zależnym Oprogramowania Malkom, w związku z czym nie jest objęty zakresem niniejszej Licencji.
 4. Użytkownik nie może kopiować (w inny sposób niż powyżej), modyfikować, udzielać dalszych licencji, łączyć ani też rozpowszechniać Oprogramowania Malkom. Wszelkie próby niezgodnego z niniejszymi Warunkami kopiowania, jak również modyfikowania, udzielania dalszych licencji, łączenia lub rozpowszechniania Oprogramowania Malkom będą nieważne i będą skutkować automatycznym wygaśnięciem wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na podstawie niniejszej Licencji. Jednakże, licencje posiadane przez strony, które otrzymały kopie lub prawa od użytkownika na podstawie niniejszej Licencji, nie wygasną, o ile strony te będą w pełni przestrzegać jej postanowień.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Licencji i przestrzegania jej warunków, pomimo iż nie składa pod tym warunkami swojego podpisu. Użytkownik nie może modyfikować ani też rozpowszechniać Oprogramowania Malkom bądź jego utworów zależnych na żadnej innej podstawie. Powyższe działania są zabronione z mocy prawa również w przypadku, gdy użytkownik nie zaakceptuje niniejszej Licencji.
 6. Jeżeli, na skutek wyroku sądu, zarzutu naruszenia licencji, praw własności, patentu lub z innej przyczyny (niekoniecznie dotyczącej spraw patentowych), użytkownik zostanie zobowiązany (na mocy postanowienia sądu, umowy lub na innej podstawie) do przestrzegania warunków sprzecznych z warunkami niniejszej Licencji, powyższe nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania warunków określonych w niniejszym dokumencie.
 7. W przypadku, gdy jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną bądź niewykonalną w określonych okolicznościach, pozostała część niniejszego ustępu pozostanie obowiązująca, a całość postanowień ustępu będzie obowiązywać w okolicznościach innych niż powyższe. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają na celu nakłonienia użytkownika do naruszenia jakichkolwiek patentów lub roszczeń związanych z innymi prawami własności ani też podważanie ważności takich roszczeń.
 8. Niniejsza Licencja, ma zastosowanie do wersji 5.0 Oprogramowania Malkom, oraz wszelkich kolejnych jego wersji.
 9. W przypadku, gdy użytkownik wyraża chęć zawarcia części Oprogramowania Malkom w innych programach, należy skontaktować się z autorem (MALKOM) i zwrócić się o pozwolenie na powyższe, używając formularza kontaktowego.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I RĘKOJMI. OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA

 1. Z UWAGI NA FAKT, IŻ LICENCJA UDZIELANA W PRZEDMIOCIE OPROGRAMOWANIA MALKOM JEST NIEODPŁATNA, OPROGRAMOWANIE MALKOM NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ LUB RĘKOJMIĄ ZA WADY, W ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ NA PIŚMIE, MALKOM ORAZ INNE STRONY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIA MALKOM „W POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ONA ZNAJDUJE" („AS-IS"), BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANYCH GWARANCJI KUPIECKICH ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ RĘKOJMII ZA WADY. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁOŚĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z JAKOŚCIĄ I PRACĄ OPROGRAMOWANIA MALKOM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK WAD W OPROGRAMOWANIU MALKOM, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PONOSZENIA WSZELKICH NIEZBĘDNYCH KOSZTÓW SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK W TYM ZAKRESIE.
 2. W ŻADNYM PRZYPADKU, CHYBA, ŻE WYMAGAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB UZGODNIONO INACZEJ NA PIŚMIE, MALKOM LUB INNA STRONA, KTÓRA MA PRAWO DO MODYFIKOWANIA LUB PONOWNEGO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA MALKOM ZGODNIE Z ZAWARTYM POWYŻEJ POZWOLENIEM, NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, W TYM SZKÓD OGÓLNYCH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA MALKOM (W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATY DANYCH BĄDŹ UZNANIA ICH ZA NIEPRAWIDŁOWE, STRAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ TRZECIĄ BĄDŹ BRAKU WSPÓŁDZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA MALKOM Z INNYM OPROGRAMOWANIEM), RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY MALKOM LUB INNA STRONA ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

Porównanie funkcjonalności oferowanych w wersjach: Standard i Enterprise

Wersja Standard (bezpłatna) oprogramowania QR-CERT posiada następujące ograniczenia funkcjonalne oraz licencyjne:

 • Brak możliwości obsługi sprzętowych modułów kryptograficznych (HSM), możliwe wykorzystanie tylko wbudowanego, programowego emulatora (softHSM).
 • Brak funkcjonalności związanej z personalizacją graficzną kart (wersja Standard nie obsługuje drukarek wykonujących personalizację graficzną, np. Evolis, Matica itp.).
 • Brak funkcjonalności związanej z masową obsługą wniosków.
 • Brak funkcjonalności związanej z obsługą certyfikatów CVC.
 • Brak możliwości wykorzystania interfejsów API.
 • Brak możliwości wykupienia pakietów wsparcia technicznego oraz profesjonalnych usługi dodatkowych.

Szczegółowe zestawienie funkcjonalności dostępnych w poszczególnych wersjach zawiera tabela poniżej:

Funkcjonalność

Enterprise

Standard

Dostępne moduły funkcjonalne

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

QR-CERT API

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator

QR-CERT Layout Editor

QR-CERT Log Viewer

Wsparcie dla silników baz danych

PostgreSQL 9.x,

ORACLE 11g,

IBM DB2

PostgreSQL 9.x

Wsparcie komponentów serwerowych QR-CERT dla systemów operacyjnych

Linux (wszystkie dystrybucje),

AIX,

HP-UX,

Windows Serwer 2008/2012

Linux (CentOS 6.x)

Wspierane sprzętowe moduły kryptograficzne (HSM)

Malkom Software Security Module (softHSM zgodny z PKCS#11)

THALES (nCipher) nShield EDGE/SOLO/CONNECT,

UTIMACO CryptoServer CSxx PCI/LAN

PKCS#11 generic

Wyłącznie Malkom Software Security Module (softHSM zgodny z PKCS#11)

Liczba obsługiwanych polityk przez usługę TSANieograniczonaTylko 1 polityka
Liczba obsługiwanych urzędów CA przez usługę OCSPNieograniczonaTylko 1 urząd CA
Wydajność usług OCSP oraz TSANieograniczonamax. 3 / sekundę

Wsparcie klienta aplikacji QR-CERT dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Vista/7/8/10

Współpraca z kartami różnych producentów w oparciu o interfejsy zgodne z PKCS#11 v2.01 i Microsoft CSP

Wielopoziomowa hierarchia urzędów CA

Nieograniczona liczba urzędów RootCA i SubCA

Certyfikacja wzajemna (cross-certification)

Wsparcie dla czytników kart mikroprocesorowych w standardzie PC/SC

Graficzny interfejs użytkownika w języku angielskim / polskim

Dokumentacja użytkownika w formie elektronicznej (PDF) w języku angielskim / polskim

Wsparcie dla uwierzytelnienia użytkowników aplikacji z użyciem:

 • Karty (PKCS#11) i certyfikatu
 • Pliku z kluczami i certyfikatem (PKCS#12)

Prowadzenie i zarządzenie w systemie następującymi rejestrami konfiguracji obiektów:

 • Profilami certyfikatów X.509,
 • Urzędami certyfikacji (CA),
 • Certyfikatami urzędów CA,
 • Politykami wydawania list CRL,
 • Politykami wydawania certyfikatów
 • Profilami personalizacji tokenów,
 • Certyfikatami urzędu archiwizacji kluczy (KA),
 • Kontami użytkowników systemowych,
 • Grupami,
 • Modelami tokenów,
 • Kanałami publikacji,
 • Autonumeratorami.
 • Zarządzanie hierarchią subskrybentów

Wsparcie dla archiwizacji i odtwarzania kluczy przeznaczonych do realizacji funkcji poufności

Wsparcie dla konfiguracji „Profilu personalizacji tokenu" umożliwiającego zdefiniowanie generowania wielu kluczy i certyfikatów na karcie

Wsparcie dla konfiguracji nadruków na karcie i wydruków dokumentacji oraz generowania i nadaniem kodów PIN w ramach jednego przebiegu personalizacji karty

Wsparcie dla konfiguracji wielu „modeli tokenów" różnych producentów kart wpierających interfejs aplikacyjny PKCS#11 lub CSP

Projektowanie szat graficznych nadrukowywanych na kartach

Konfigurowanie szablonów dokumentacji drukowanej przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart


Konfigurowanie szablonów etykiet samoprzylepnych drukowanych przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart

Konfigurowanie szablonów kopert z sekretami i kodami PIN drukowanych przy operacjach wydawania certyfikatów i personalizacji kart

Wsparcie dla publikacji certyfikatów do zdalnych repozytoriów z zastosowaniem protokołów LDAP, HTTP i SMTP

Prowadzenie i zarządzanie w systemie następującymi rejestrami:

 • Subskrybenci,
 • Wnioski CA/RA,
 • Certyfikaty CA (X.509),
 • Listy CRL (X.509),
 • Certyfikaty subskrybentów (X.509),
 • Tokeny,
 • Karty z interfejsem stykowym (CHIP),
 • Dokumenty,
 • Komunikaty systemowe

Obsługa procesów indywidualnych (w kontekście subskrybenta):

 • Rejestrowanie subskrybentów, zarządzanie ich danymi oraz statusem
 • Wydanie certyfikatu na podstawie klucza publicznego
 • Wydanie certyfikatu na podstawie danych zawartych we wniosku PKCS#10
 • Generacja kluczy i wydanie certyfikatu na podstawie otrzymanych danych (wydawane w formacie PEM, DER i PKCS#12)
 • Generowanie kluczy i wydanie certyfikatu na karcie (personalizacja elektroniczna tokenu zgodnie z PKCS#11 lub CSP)

Obsługa procesów powydawniczych:

 • Procedura uwierzytelniania klienta przez telefon
 • Zarządzaniem statusem ważności certyfikatów
 • Zarządzanie tokenami, kartami z interfejsem stykowym (CHIP) oraz ich statusami
 • Wydruki duplikatów z kodami do karty

Obsługa procesów ogólnych:

 • Generowanie listy CRL na żądanie operatora
 • Akceptacja wniosku o certyfikat zarejestrowanego przez innego operatora
 • Inicjowanie tokenu do ustawień fabrycznych
Możliwość wykorzystania interfejsu API
Możliwość wykorzystania usługi SCEP

Wsparcie dla urządzeń do automatycznej personalizacji kart: EVOLIS, HID/FARGO oraz drukarek laserowych firmy Matica

Możliwość konfiguracji wielu równoczesnych modułów HSM obsługiwanych przez jedną instalację oprogramowania QR-CERT

Wydawanie i zarządzanie certyfikatami CVC

Importowanie danych do magazynu kart i zarządzanie magazynem kart

Zarządzanie odblokowaniem kodu PIN subskrybenta:

 • Lokalne odblokowanie kodu PIN tokenu
 • Zdalne udostępnienie kodów w celu odblokowania karty

Obsługa procesów masowych (automatycznych) w kontekście subskrybenta:

 • Masowa generacja kluczy i wydanie certyfikatu na podstawie pliku wsadu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie pliku wsadu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie wniosków o wydanie tokenu
 • Masowa personalizacja tokenów na podstawie danych pobranych przez API

Generowanie raportów i statystyk

Prowadzenie i zarządzanie w systemie rejestrem kart z interfejsem bezstykowym (MIFARE) oraz zarządzanie ich statusami

Gwarantowany poziom wsparcia technicznego (w zależności od wybranego pakietu)

Możliwość wykupienia profesjonalnych usług dodatkowych

Szukaj w dokumentacji